AWF Wrocław

Portal Studencki

Dokumenty

W związku ze zmianami w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a co za tym idzie z opóźnieniem w wydaniu Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów AWF Wrocław poniżej podajemy Państwu spis podstawowych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/18.

Prosimy powoli kompletować dokumenty, na które czeka się w Urzędzie nawet do 2 tygodni a z chwilą opublikowania Regulaminu należy wnikliwe zapoznać się z jego treścią w celu uzupełnienia dalszych zaświadczeń do wszystkich rodzajów stypendiów.

Wszystkie wnioski stypendialne należy składać w Biurze Spraw Studenckich, ul. Banacha 11, pokój 0/3 po uprzednim zapisaniu się do systemu kolejkowego dostępnego na koncie każdego studenta (OMNIS). Informacja ukaże się w najbliższym czasie. Prosimy bacznie obserwować Portal Studencki http://www.student.awf.wroc.pl/portal/

Stypendium socjalne

Przyjmujemy podania z dochodem netto do 1043,90 zł/os.

Podstawowe dokumenty

(można je uzyskać wyłącznie w Urzędach):

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub ich braku za 2016 rok dla:
  - Studenta- wnioskodawcy
  - Rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta
  - Pełnoletniego rodzeństwa studenta pobierającego naukę do 26 roku życia
  - Małżonka studenta - wnioskodawcy
  - Pełnoletnich dzieci (uczących się) studenta - wnioskodawcy
  Osoby, które w 2016 roku nie osiągnęły żadnego dochodu również zobowiązane są przedłożyć w/w zaświadczenie lub zaświadczenie o treści „Wnioskodawca nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016”lub, że dana osoba nie figuruje w rejestrze, po uprzednim złożeniu w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego, w którym wykazuje „zerowe dochody”.
 2. Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. Zaświadczenie powinno zawierać składki z podziałem na miesiące oraz kod tytułu ubezpieczenia.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o figurowaniu w rejestrze podatników podatku rolnego, wraz z podaną ilością hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa należy przedstawić umowę dzierżawy potwierdzoną notarialnie, zgodnie z ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 4. Zaświadczenie ze szkoły (uczelni) publicznej lub niepublicznej dla uczącego się rodzeństwa, które ukończyło 18 rok życia bądź oświadczenie o pobieraniu nauki.
Dodatkowe dokumenty

(można je uzyskać po opublikowaniu Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów i dla doktorantów AWF Wrocław):

 1. Wniosek o stypendium socjalne (zał. 2)
 2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zał. 2b)
 3. Oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym ( zał. 2c)
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (zał. 2d) - potrzebny w przypadku starania się studenta o stypendium socjalne z tytułu samodzielności finansowej.
 5. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny (zał. 2e)
 6. Oświadczenie członków rodziny studenta oraz samego studenta-wnioskodawcy rozliczających się podatkowo o liczbie przepracowanych miesięcy w 2016r. (zał. 2 f)
Inne ważne dokumenty (w zależności od sytuacji życiowej studenta)
 1. Zaświadczenie z MOPS o pobieraniu zaliczki alimentacyjnej
 2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto).
 3. Kserokopia decyzji ZUS o przyznanej emeryturze bądź rentach (w tym rodzinnych) (oryginałów nie przyjmujemy!!!)
 4. Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem (oryginałów nie przyjmujemy!!!)
 5. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dla rodzeństwa, które nie ukończyło 18 lat (oryginałów nie przyjmujemy!!!)
 6. Kserokopia całkowitego odpisu aktu urodzenia w przypadku innych nazwisk studenta i rodziców (oryginałów nie przyjmujemy!!!) 
Informacje dodatkowe 

Aby udokumentować dochód utracony wymagane jest ksero świadectwa pracy lub zaświadczenie (dokumentujące, kiedy wygasła umowa o pracę, formę zatrudnienia np. umowa na czas określony, umowa zlecenie itd.) z utraconego miejsca pracy oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość netto zarobków w bieżącym roku kalendarzowym z miesiąca następującego po miesiącu, w który podjęta została praca.