AWF Wrocław

Portal Studencki

Osoby, które nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów do stypendium rektora dla doktorantów, mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów (wzór znajduje się poniżej) w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Proszę składać odwołania zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Najpierw oczywiście należy odebrać decyzję.

Kryteria i stawki podane będą po podliczeniu wszystkich punktów.
Proszę pamiętać, iż do odwołania nie można dołączać załączników, które wcześniej nie zostały wpisane do wniosku.
Odwołania składać można w Rektoracie na ul. Banacha pok. 0/3 w godz. 9:00-14:00 lub pocztą na adres:
Biuro Spraw Studenckich
Ul. Banacha 11
51-617 Wrocław(pok. 0/3)
Z dopiskiem: Odwołanie DR