AWF Wrocław

Portal Studencki

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora dotyczącego kryteriów i stawek stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na rok akademicki 2018/2019 informujemy, iż wypłata świadczeń : stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  za m-c październik będzie 6 grudnia, za miesiąc listopad - 7 grudnia natomiast za grudzień 17 grudnia. Zapomogi wypłacane będą ze stypendium grudniowym tj. 17 grudnia.

Stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego przyznano wszystkim wnioskującym osobom  z dochodem do 950 zł/osobę. Informacje dotyczące wyliczonego dochodu znajdą Państwo na Omnisie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe kryteria:

Kategorie i stawki miesięczne stypendium socjalnego oraz zwiększeń do stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019.

Dochód miesięczny netto na 1 os. w rodzinie Kwota stypendium socjalnego Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie

  0zł – 475zł

600zł

50zł

  475,01zł – 950zł

450zł

50zł

Kryteria i stawki miesięczne stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności roku akademickim 2018/2019.

Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

Lekki

300 zł

Umiarkowany

400 zł

Znaczny

500 zł

 

Decyzje będą do odbioru w styczniu, wtedy też rozpocznie się procedura odwoławcza. Osoby zainteresowane złożeniem odwołania proszone są o napisanie odwołania zaadresowanego do Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz uzupełnienie ewentualnych braków. O terminie składania odwołań będą Państwo poinformowani w późniejszym czasie za pośrednictwem Portalu Studenckiego.

Jeżeli chodzi o stypendia rektora dla najlepszych studentów informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w piątek, 7 grudnia. Wtedy tez rozpocznie się cała procedura. O kolejnych etapach pracy Komisji będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie Portalu Studenckiego.